Selecteer een pagina

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ONDERWERP:

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele betrekkingen tussen APYDEL (hieronder « de verkoper », « wij », of « Apydel ») en haar klanten (hieronder « de klant », « de koper »), in het kader van een contract van verkoop van goederen ontworpen en/of verdeeld door APYDEL.

ARTIKEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Onze algemene verkoops-, levering-, en gelijk welke uitgevoerd transactie met de klantvoorwaarden, hieronder vermeld, zijn beschouwd als door de klant bekend en aanvaard, zelf in het geval dat ze in tegenspraak zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

Ongeldigheid of het vervallen van een aantal van de volgende clausules heeft geen invloed op de geldigheid van het contract of andere bepalingen.

In dit geval, komen de partijen overeen de nietig clausule of niet afdwingbaar te vervangen door een geldige clausule die het dichtst vanuit een economisch oogpunt van de clausule nietig of niet afdwingbaar is.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, erkent klant een kopie van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen.

Contractuele betrekkingen tussen APYDEL en de klant, evenals hun interpretatie worden afgewikkeld volledig en alleen door de verkoopovereenkomst en deze algemene voorwaarden, met uitzondering van elk ander document, zoals van projecten, aanbiedingen of voorbereidende documenten.

ARTIKEL 2 : AANBIEDING

Onze aanbiedingen link ons, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze, voor een maximale periode van twee weken.

ARTIKEL 3 : SLUITING VAN EEN OVEREENKOMST

De sluiting van de overeenkomst is uitsluitend uitgevoerd door schriftelijke bevestiging van de verkoper op de inkooporder, door een orderbevestiging per email op te sturen.

ARTIKEL 4 : PRIJS

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, alle prijzen vermeld in onze tarieven en het prospectus zijn altijd exclusief BTW en zijn exclusief de kosten van de plaatsing van het materiaal, noch de leveringskosten.

De verkoopprijs is de prijs op onze tarieven van kracht op de dag van de sluiting van het contract of het bestelproces aangegeven.

Op het moment van de facturatie, in geval van manifest vergissing in de prijsbepaling van een artikel bij de orderbevestiging, de verkoper behoudt zich het recht om de prijs van het artikel in kwestie te wijzingen.

ARTIKEL 5 : BETALING – VOORSCHOT

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal een voorschot van 30% van de waarde van een order geëist.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn al onze facturen betaalbaar contant aan APYDEL en zonder korting, binnen een termijn van 8 dagen.

ARTIKEL 6 : ONTVANGST

De klant heeft twee mogelijkheden om in bezit van de goederen te komen: de ophaling bij APYDEL of de levering.

Deze keuze moet worden opgegeven op het moment van de inkooporder.

  1. a) Ophaling

Als de klant de keuze maakt om de goederen af te halen, verbindt hij zich ertoe om ze af te halen binnen een termijn van 2 weken na de dag toen APYDEL de beschikbaarheid van de goederen genotificeerd heeft.

Voor iedere vertraging bij de ophaling, wordt de totale prijs ten laste van de klant naar APYDEL verhoogd met €50 per dag en per object op te halen.

  • b) Levering

Als de klant de keuze maakt om de goederen te laten leveren, is de verkoper vrijgesteld van de verplichting om te leveren in geval van overheidsbeslissingen (‘Le fait du prince’), of in geval van overmacht.

Worden met name beschouwd als gebeurtenissen van overmacht: stakingen, vertragingen in de levering van de leveranciers, oorlogen, branden, natuurrampen, problemen van de interne organisatie van de samenleving (gebrek aan personeel voor) wegens ziekte – storingen van machines-…) als deze omstandigheden hebben als effect vertraging – of het zeer moeilijk maken – van de levering

De verkoper zal de onvoorspelbaarheid of de onoverkomelijk beletsel niet moeten vast stellen.

ARTIKEL 7 : OVERDRACHT VAN DE EIGENDOM – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij blijven eigenaar van de goederen tot betaling in vol, evenals de betaling van alle verplichtingen, met inbegrip van schuld aan ons door de klant.

ARTIKEL 8 : GARANTIE

De ontvangst van de goederen door de klant betekent de aanvaarding van zichtbare gebreken.

Verborgen gebreken moeten worden aan APYDEL binnen een termijn van 15 dagen vanaf de ontvangst en/of de vaststelling van het mogelijke gebrek aangemeld, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van dwingende en van meer bindend openbare orde bepalingen voor de verkoper.

Bij gebrek aan een kennisgeving binnen de termijn van vijftien dagen, zal de vordering niet meer ontvankelijk worden verklaard.

ARTIKEL 9 : BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn verantwoordelijk voor onze opzet of onze zware fout die een schade opgericht heeft, met uitzondering van onze nalatigheid, zelfs gebruikelijk.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de goederen door de klant.

In het geval dat onze verantwoordelijkheid in het geding zou zijn, is deze beperkt tot de werkelijke schade geleden, persoonlijk en rechtstreeks door de klant, zonder vergoeding van eventuele gehoopt en niet-gerealiseerde winsten of verliezen die had kunnen voorgekomen

ARTIKEL 10: sancties wegens niet-naleving van contractuele verplichtingen

Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een interest van 10% per jaar tot de volledige betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 50,00 voor de kosten veroorzaak door het betalingsgebrek zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Het tarief van de sanctiebeding zal worden :

  • 15% indien het vereist bedrag in hoofdgeding tussen € 1 en 4000€
  • 10% indien het vereist bedrag in hoofdgeding tussen € 4.001 en 12.500€
  • 7,5% indien het vereist bedrag in hoofdgeding tussen € 12.501 en 25.000€

De ingebrekestelling van de betaling van een factuur geeft ons het recht om de lopende contracten, leveringen of diensten nog uit te voeren te beëindigen, zonder de noodzaak van aktes en onder voorbehoud van schadevergoeding te doen gelden voor de desbetreffende rechtbanken.

Bovendien, een niet betaalde rekening of gelijk andere verschuldigde bedragen zal leiden tot opeisbaarheid van alle andere niet-vervallen schulden, zelfs waar betalingsfaciliteiten zijn toegekend en zal ons toelaten zonder de noodzaak aan aktes, het geleverde materiaal/goederen en nog niet betaalde volledig terug te nemen.

ARTIKEL 11 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het toepasselijke recht is de Belgische wet, zowel voor de interpretatie en uitvoering van het verkoopcontract.

Elk geschil met betrekking tot de vorming, de uitvoering, de interpretatie van deze voorwaarden alsmede alle overeenkomsten waarop ze worden toegepast en dat niet in der minne geschikt kan worden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Bergen.

ARTIKEL 12 : CONFIDENTIALITEIT

De informaties van gelijk welke aard en in gelijk welke vorm die eigendom zijn van de verkoper en over de welke de klant wellicht kennis heeft in het kader van de uitvoering van de verkoop, de bestelling of gelijke welke transactie, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

De klant verbindt zich ertoe om ze bekendmaken aan gelijk wie onder gelijk welke vorm dan ook, behalve aan haar medewerkers die het moeten kennen voor de uitvoering van de bestelling of een andere transactie tussen de verkoper en de klant, en om ze terugvorderen onmiddellijk op eenvoudige verzoek.

De klant verbindt zich ertoe om zijn personeel te informeren over de geheimhoudingsplicht, en om zijn verplichting erover na te leven.

Geen publicatie of schriftelijke of mondelinge mededeling kan door de klant gemaakt worden ivm alle werken en alle informatie verkregen in het kader van de verkoop, het order of gelijk welke transactie.

Elke overtreding van dit artikel zal resulteren in de volledige wetshandhaving van een strafrechtelijke-component, met een bedrag van € 3500 als forfaitaire compensatie voor de kosten.

Bovendien, geeft elke overtreding van dit artikel ons het recht om de lopende contracten, leveringen of diensten nog uit te voeren te beëindigen, zonder de noodzaak van aktes en onder voorbehoud van schadevergoeding te doen gelden voor de desbetreffende rechtbanken.

Pin It on Pinterest